...gu an duilleag dhachaigh agam!  Chan eil Gàidhlig agam fhathast, ach tha mi ag ionnsachadh! Thòisich mi ag ionnsachadh Gàidhlig an-uiridh.

Carson?  Is toigh leam ceòl Gàidhlig,  gu h-àraidh Runrig agus Capercaillie. Tha mi airson tuigsinn facail agus tha mi airson bruidhinn fèin.